Běžní operátoři Pythonu

John Paul Mueller

Část začátku programování s Pythonem pro figurky Cheat SheetOperátoři pomozte určit interakce mezi prvky v příkazu Pythonu. Například když píšete 2 + 3, znamená to přidat (pomocí operátoru +) hodnotu 2 na hodnotu 3 za součet 5. Je důležité vědět, které operátory Python podporuje, a pamatovat si je všechny není vždy snadné. Následující tabulka poskytuje rychlé shrnutí.Operátor Typ Popis Příklad
- Aritmetický Odečte pravý operand od levého operandu. 5 - 2 = 3
- Unární Neguje původní hodnotu tak, aby se pozitivní stalo záporným a naopak. - (- 4) má za následek 4, zatímco −4 má za následek −4
- = Úkol Odečte hodnotu nalezenou v pravém operandu od hodnoty nalezené v levém operandu a umístí výsledek do levého operandu. MyVar - = 2 má za následek, že MyVar obsahuje 3
! = Relační Určuje, zda se dvě hodnoty nerovnají. Některé starší verze Pythonu vám umožňují použít operátor místo operátoru! =. Výsledkem použití operátoru je chyba v aktuálních verzích Pythonu. 1! = 2 je pravda
% Aritmetický Rozdělí levý operand na pravý operand a vrátí zbytek. 5% 2 = 1
% = Úkol Vydělí hodnotu nalezenou v levém operandu hodnotou nalezenou v pravém operandu a zbytek umístí do levého operandu. MyVar% = 2 má za následek, že MyVar obsahuje 1
& (A) bitový Určuje, zda jsou oba jednotlivé bity v rámci dvou operátorů true, a nastaví výsledný bit na true, když jsou. 0b1100 & 0b0110 = 0b0100
* Aritmetický Vynásobí pravý operand levým operandem. 5 * 2 = 10
** Aritmetický Vypočítá exponenciální hodnotu pravého operandu levým operandem. 5 ** 2 = 25
** = Úkol Určuje exponenciální hodnotu nalezenou v levém operandu, když je zvýšena na sílu hodnoty nalezené v pravém operandu, a umístí výsledek do levého operandu. MyVar ** 2 má za následek, že MyVar obsahuje 25
* = Úkol Vynásobí hodnotu nalezenou v pravém operandu hodnotou nalezenou v levém operandu a umístí výsledek do levého operandu. MyVar * = 2 má za následek, že MyVar obsahuje 10
/ Aritmetický Rozdělí levý operand na pravý operand. 5/2 = 2,5
// Aritmetický Provede celočíselné dělení, kde je levý operand rozdělen pravým operandem a je vráceno pouze celé číslo (nazývá se také dělení na podlahu). 5 // 2 = 2
// = Úkol Vydělí hodnotu nalezenou v levém operandu hodnotou nalezenou v pravém operandu a umístí výsledek celého čísla (celé číslo) do levého operandu. MyVar // = 2 má za následek, že MyVar obsahuje 2
/ = Úkol Vydělí hodnotu nalezenou v levém operandu hodnotou nalezenou v pravém operandu a umístí výsledek do levého operandu. MyVar / = 2 má za následek, že MyVar obsahuje 2.5
^ (Exkluzivní nebo) bitový Určuje, zda je pouze jedna z jednotlivých bitů v rámci dvou operátorů true, a nastaví výsledný bit na true, když jsou. Pokud jsou oba bity pravdivé nebo jsou oba bity nepravdivé, je výsledek nepravdivý. 0b1100 ^ 0b0110 = 0b1010
| (Nebo) bitový Určuje, zda je některý z jednotlivých bitů v rámci dvou operátorů true, a nastaví výsledný bit na true, když jsou. 0b1100 | 0b0110 = 0b1110
~ Unární Invertuje bity na číslo tak, aby se všech 0 bitů stalo 1 bitem a naopak. ~ 4 má za následek hodnotu −5
~ (Jeden doplněk) bitový Vypočítá hodnotu komplementu číslo.

~ 0b1100 = −0b1101

~ 0b0110 = −0b0111

+ Aritmetický Přidá dvě hodnoty dohromady. 5 + 2 = 7
+ Unární Poskytnuto čistě pro úplnost. Tento operátor vrátí stejnou hodnotu, kterou zadáte jako vstup. +4 vede k hodnotě 4
+ = Úkol Přidá hodnotu nalezenou v pravém operandu k hodnotě nalezené v levém operandu a umístí výsledek do levého operandu. MyVar + = 2 vede k tomu, že MyVar obsahuje 7
< Relační Ověřuje, že hodnota levého operandu je menší než hodnota pravého operandu. 1<2 is True
<< (Left shift) bitový Posune bity v levém operandu doleva o hodnotu pravého operandu. Všechny nové bity jsou nastaveny na 0 a všechny bity, které tečou z konce, jsou ztraceny. 0b00110011<< 2 = 0b11001100
<= Relační Ověřuje, že hodnota levého operandu je menší nebo rovna hodnotě pravého operandu. 1<= 2 is True
= Úkol Přiřadí hodnotu nalezenou v pravém operandu levému operandu. MyVar = 2 má za následek, že MyVar obsahuje 2
== Relační Určuje, zda jsou dvě hodnoty stejné. Všimněte si, že relační operátor používá dvě znaménka rovnosti. Mnoho vývojářů dělá chybu, když používá pouze jedno znaménko rovnosti, což má za následek přiřazení jedné hodnoty jiné. 1 == 2 je False
> Relační Ověří, že hodnota levého operandu je větší než hodnota pravého operandu. 1> 2 je False
> = Relační Ověřuje, že hodnota levého operandu je větší nebo rovna hodnotě pravého operandu. 1> = 2 je False
>> (pravý posun) bitový Posune bity v levém operandu doprava o hodnotu pravého operandu. Všechny nové bity jsou nastaveny na 0 a všechny bity, které tečou z konce, jsou ztraceny. 0b00110011 >> 2 = 0b00001100
a Logický Určuje, zda jsou oba operandy pravdivé. Pravda a pravda je pravda

Pravda a lež je lež

False and True is False

False and False is False

v Členství Určuje, zda se hodnota v levém operandu objeví v sekvenci nalezené v pravém operandu. Hello in Hello Goodbye is True
je Identita Vyhodnocuje se jako true, když typ hodnoty nebo výrazu v pravém operandu ukazuje na stejný typ v levém operandu. type (2) is int is True
není Identita Vyhodnocuje se jako true, když typ hodnoty nebo výrazu v pravém operandu ukazuje na jiný typ než hodnota nebo výraz v levém operandu. typ (2) není int je False
ne Logický Neguje pravdivostní hodnotu jediného operandu. Pravá hodnota se stává nepravdivou a nepravdivá hodnota se stává pravdivou. není pravda je nepravda

ne False je pravda

ne v Členství Určuje, zda hodnota v levém operandu chybí ze sekvence nalezené v pravém operandu. Hello not in Hello Goodbye is False
nebo Logický Určuje, kdy je jeden ze dvou operandů pravdivý. Pravda nebo Pravda je pravda

Pravda nebo nepravda je pravda

False nebo True je pravda

jaká antibiotika léčí kapavku a chlamydie

False nebo False je False