--- Ambulantní poradna pro všeobecnou a cévní chirurgii „ byla
založena v roce 1995 jejím dosavadním vedoucím lékařem.
Vedoucí lékař je – doc. MUDr. Ivan Malý, CSc., který absolvoval
Lékařskou fakultu UK v roce 1967. V roce 1971 a 1976 složil atesta-
ce z chirurgie 1. a 2. stupně, vědeckou hodnost – kandidáta lékařských
věd – CSc., obhájil v roce 1986. Atestaci z cévní chirurgie složil
v roce 1993.
Byl habilitován – docentem v oboru chirurgie– v roce 1998.
Je členem – České lékařské společnosti, Chirurgické společnosti,
Společnosti cévní chirurgie. Od r. 1996 je členem prestižní – Interna-
tional College of Surgeons. Jeho dosavadní praxe : od roku 1967 do
roku 2003 pracoval jako všeobecný a cévní chirurg na - Chirurgickém
oddělení Ustřední vojenské nemocnice , Praha. Od roku 2004 pracuje
jako privátní lékař – chirurg – s cévní specializací.---

 

 
osobní info o ordinaci diagnóza metody léčby novinky